Reklama
S³owacki raj S³owacki raj S³owacki raj
Pøehrada Dlouhé StránìWassertalsperre Dlouhé StránìDam Dlouhé Stránì


Zapora wodna D³ugie Stranie (Dlouhé Stránì)


Dzie³o elektrowne zbudowane w roku 1996. Górny zbiornik (1350 m n.p.m.) po³¹czony jest z zbiornikiem dolnym (800 m) poprzez dwa tunele sprowadzaj¹ce o œrednicy 3 m. Elektrownia w³asna ukryta jest w œrodku góry. O mocy 650 MW dostarcza pr¹d elektryczny w czasie energetycznego szczytu.
 


 
Zapora wodna
   Zakwaterowanie Kouty nad Desn¹
5 km
  Zakwaterowanie Louczna nad Desn¹
5 km
  Zakwaterowanie Czerwonogórskie sedlo
6 km
 

TOPlist